+48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl

Zgromadzenie
Słowa Bożego

kalendarz 2024 - styczeń

06 września 2021

STYCZEŃ – mapa z indeksem prześladowań 2023

 

Mapa przedstawia 50 krajów o największym nasileniu prześladowań chrześcijan. Za liczbami kryją się dziesiątki, setki i tysiące ludzi, którzy cierpią z powodu wiary w Chrystusa. 

 

O prześladowaniu chrześcijan mówimy wtedy, gdy są zastraszani, wypędzani, więzieni, bici, torturowani czy zabijani za wiarę. Prześladowanie ma też miejsce wówczas, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy lub środki na utrzymanie; kiedy dzieci nie mogą dostać się do szkół bądź też mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia; kiedy z powodu presji otoczenia albo w obawie o swoje życie muszą opuścić rodzinne strony; kiedy zabrania się chrześcijanom budowania kościołów czy spotykania się w prywatnych domach, a przez uciążliwe procedury utrudnia się lub wręcz uniemożliwia rejestrację chrześcijańskiego Kościoła bądź organizacji.
 

W ostatnich latach sprawcami prześladowań coraz częściej są osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, sąsiedzi), a państwo rzadko interweniuje. Chrześcijanie nękani przez okoliczną społeczność często nie otrzymują pomocy ze strony policji czy wojska, nie wszczyna się dochodzeń, sprawcy nie ponoszą zaś żadnej kary.
 

Brak wolności religijnej nie jest jedynym powodem cierpień chrześcijan w wielu krajach. Pozbawia się ich podstawowych praw przysługujących im nie tylko jako mniejszościom religijnym, lecz także jako obywatelom i zwyczajnym ludziom, m.in. prawa do ochrony przed arbitralnym zatrzymaniem, prawa do sprawiedliwego procesu, prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości, równości przed sądem, prawa do niestosowania tortur, prawa do posiadania rodziny.
 

Z powodu wyznawanej wiary cierpi 360 mln chrześcijan na świecie. Aż w 76 państwach sytuacja wyznawców Chrystusa jest trudna lub ekstremalnie trudna. Biorąc pod uwagę ostatnie trzydziestolecie, lata 2022 i 2023 były najgorsze, jeśli chodzi o rozmiar i siłę antychrześcijańskiej przemocy, a jej głównym źródłem jest radykalny islam.

 

Co siódmy chrześcijanin na świecie jest prześladowany, w Afryce natomiast co piąty i zjawisko to narasta. Niepokojący jest brak ochrony ze strony rządów, które nie chcą lub nie mogą chronić wspólnot chrześcijańskich z powodów politycznych czy religijnych. Rośnie też obojętność polityków na arenie międzynarodowej, a w ramach relacji dyplomatycznych nie zwraca się uwagi na łamanie fundamentalnych praw człowieka, takich jak wolność religijna chrześcijan na świecie.

 

Wyodrębniliśmy główne źródła prześladowań chrześcijan i opisaliśmy je w poszczególnych miesiącach. Dochodzi do nich głównie w kręgu oddziaływania trzech wielkich religii (islamu, hinduizmu i buddyzmu), ale również w krajach, gdzie panuje dyktatura lub reżim oraz na obszarach kontrolowanych przez partie bądź partyzantki komunistyczne. Ważnymi czynnikami prześladowań są również korupcja i zorganizowana przestępczość, religie pierwotne – tradycyjne wierzenia. Trend prześladowań chrześcijan nasila się w krajach rozwiniętych, gdzie mogą oni stanowić większość, a są znakiem sprzeciwu wobec niegodziwych praw i działań.

 

(oprac. na podst. www.opendoors.pl, www.vaticannews.va/pl)